• facebook
  • twitter
  • rss
informace(zavináč)teleko.cz

 

Pozemní varovný systém T W S připravuje česká firma TELEKO, s.r.o. ve spolupráci s norskou společností PANEDA.

Jeho předností je schopnost v případě náhlé potřeby rychle informovat na vymezeném území posluchače rozhlasu o krizové situaci – přírodní katastrofa, bezpečnostní hrozba, bezprostřední ohrožení zdraví a životů lidí apod. Rychle znamená v řádu sekund. Dispečer na velíně pro krizové události označí elektronickou tužkou nebo myší v mapě České republiky území, pro které se má hlášení odvysílat. Zmáčkne krizové tlačítko a oznámí zprávu (hlasem nebo předem připravenou). Sepnutím krizového tlačítka se odpojí všechny rozhlasové programy a na všech vysílačích a všech programech v předem vymezené označené oblasti bude odvysíláno krizové hlášení. Tzn., že všichni posluchači v označené oblasti, kteří mají zapnuté jakékoliv rozhlasové přijímače v pásmu DAB uslyší toto hlášení. Nejsou potřeba žádné speciálně upravené přijímače nebo jejich funkce. Tento systém je možné nasadit na všechny zemské rozhlasové vysílače systému digitálního rádia DAB.

 

Otázky k diskuzi:

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání prozkoumat, zda bude nutné doplnit licenční podmínky.

Český telekomunikační úřad urychlení vydávání povolení na nové DAB vysílače, koordinace distribuce varovných hlášení mezi operátory sítí, zapracování povinnosti implementace TWS do podmínek licence. Posoudit míru rušení jiných vysílačů během vysílání zprávy TWS.

Ministerstvo vnitra zřízení velínu celé služby, napojení on-line na IZS.

Operátoři sítí zrychlení budování sítí digitálního rozhlasu DAB umožnění napojení systému TWS do jejich sítí a vzájemná spolupráce s provozovatelem TWS.

(Ministerstvo vnitra) ? financování zřízení a údržby celé služby.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR případně doplnit legislativu, pokud bude nutno. Kdo má iniciovat zavedení TWS? Vláda, MPO, MV?

Vláda ČR stanovit co nejdříve ukončení vysílání analogového rozhlasu a přechod na digitální rozhlasovou platformu DAB.

Automobilky zajistit nabídku digitálních autorádií s pásmem DAB do svých vozů v základní cenové nabídce.

Posluchači výměna přijímačů pro pásmo DAB.

 

Rozhlasový systém DAB (Digital Audio Broadcasting) je celoevropský standard digitálního zemského rozhlasového vysílání, který postupně nahrazuje zastaralé analogové rozhlasové vysílání. Stolní i přenosné přijímače pro pásmo DAB jsou již běžně v obchodech a automobily s DAB rádiem lze také již běžně objednávat. Do starších vozidel se montují DAB radioadaptéry.

 

Více o rozhlasové technologii DAB se lze dočíst na těchto stránkách:

http://www.teleko.cz/index.php/dab/aktualni-situace-v-cr

http://www.digitalradiodab.cz

https://www.cra.cz/dab-digitalni-rozhlas-budoucnosti

http://www.rozhlas.cz/digital/odigitalizaci/_zprava/1585034#dab

http://www.worlddab.org

Příklad hlášení pomocí TWR pro dálnici D1 – „Nákladní vozidlo jede v protisměru, hrozí čelní srážka!“

 

 TWR

 Kliknutím na obrázek spustíte demo program. Jedním tahem myší označte spojitou oblast, pro kterou se má vysílat krizové hlášení. Pak klepněte na tlačítko Alert Announcement. Mapa se dá přibližovat a oddalovat kolečkem myši s centrováním okolo kurzoru.

 

 

TWS – Terrestrial Warning System

 

The Terrestrial Warning System (TWS) is prepared by the Czech company TELEKO, s.r.o. and the Norwegian company PANEDA.


The advantage of this system is the ability to quickly inform the radio listeners in the defined area about a crisis – a natural disaster, a security threat, an immediate threat to the health and lives of people, etc. in case of emergency. Quickly means within seconds. Using an electronic pen or mouse, the dispatcher at the control center for crisis events will mark a territory on the map to where a message would be broadcasted. He will press the emergency button and send the message (by voice or pre-prepared announcement). Pressing the emergency button will cause disconnecting all radio programmes and broadcasting the emergency message to all transmitters across all programmes in the marked area. It means that this message will be heard by all listeners who have turned on any radio receiver with DAB band in designated area. There is no need for a specially modified receiver or functions. This system can be deployed on all terrestrial radio transmitters using DAB system.Radio system DAB (Digital Audio Broadcasting) is a European standard of digital terrestrial broadcasting, which is gradually replacing outdated analogue radio broadcasting. Desktop and portable receivers for DAB band are already available in shops. New cars with DAB radio can be also ordered. Older vehicles could be fitted with DAB car adapters.

More about DAB technology -
http://www.worlddab.org/technology-rollout


Example of announcement using the TWR for highway D1 - "A truck going in the opposite direction, there is a threat of head-on collision!"

 

TWR 

Click on the picture will start the demo programm. One drag the mouse to highlight a area for which to broadcast emergency messages. Then click Alert Announcement. Map can be zoomed in and out with the mouse wheel centering around the cursor.