TWS – Terrestrial Warning System

Pozemní varovný systém TWS připravuje česká firma TELEKO digital, a.s. ve spolupráci s norskou společností PANEDA.

Jeho předností je schopnost v případě náhlé potřeby rychle informovat na vymezeném území posluchače rozhlasu o krizové situaci – přírodní katastrofa, bezpečnostní hrozba, bezprostřední ohrožení zdraví a životů lidí apod. Rychle znamená v řádu sekund. Dispečer na velíně pro krizové události označí elektronickou tužkou nebo myší v mapě České republiky území, pro které se má hlášení odvysílat. Zmáčkne krizové tlačítko a oznámí zprávu (hlasem nebo předem připravenou). Sepnutím krizového tlačítka se odpojí všechny rozhlasové programy a na všech vysílačích a všech programech v předem vymezené označené oblasti bude odvysíláno krizové hlášení. Tzn., že všichni posluchači v označené oblasti, kteří mají zapnuté jakékoliv rozhlasové přijímače v pásmu DAB uslyší toto hlášení. Nejsou potřeba žádné speciálně upravené přijímače nebo jejich funkce. Tento systém je možné nasadit na všechny zemské rozhlasové vysílače systému digitálního rádia DAB.

 

Výzvy pro jednotlivé resorty:

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání – prozkoumat, zda bude nutné doplnit licenční podmínky nebo postačí uplatnění Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání § 32, odst. 1, písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. – Provozovatel vysílání je povinen poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu kybernetického nebezpečí, nebo opatření na ochranu veřejného zdraví; odpovědnost za obsah těchto oznámení má osoba, které byl vysílací čas poskytnut.

Český telekomunikační úřad – urychleně zahájit vydávání povolení na nové DAB vysílače, koordinace distribuce varovných hlášení mezi operátory sítí, zapracování povinnosti implementace TWS do podmínek telekomunikačních licencí. Vyhodnotit míru rušení jiných vysílačů během vysílání zprávy TWS v sítích SFN.

Ministerstvo vnitra – zřízení velínu celé služby, napojení on-line na IZS.

Operátoři sítí – zrychlení budování sítí digitálního rozhlasu DAB, umožnění napojení systému TWS do jejich sítí a vzájemná spolupráce s provozovatelem TWS.

(Ministerstvo vnitra) ? – financování zřízení a údržby celé služby.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – případně doplnit legislativu, pokud bude nutno. Kdo má iniciovat zavedení TWS? Vláda, MPO, MV?

Vláda ČR – stanovit co nejdříve ukončení vysílání analogového rozhlasu a přechod na digitální rozhlasovou platformu DAB.

Automobilky – zajistit nabídku digitálních autorádií s pásmem DAB do svých vozů v základní cenové nabídce tak, jak je to v zahraničí běžné.

Posluchači – výměna přijímačů pro pásmo DAB.

 

Rozhlasový systém DAB (Digital Audio Broadcasting) je celoevropský standard digitálního zemského rozhlasového vysílání, který postupně nahrazuje zastaralé analogové rozhlasové vysílání. Stolní i přenosné přijímače pro pásmo DAB jsou již běžně v obchodech a automobily s DAB rádiem lze také již běžně objednávat. Do starších vozidel se montují DAB radioadaptéry.

 

Více o rozhlasové technologii DAB se lze dočíst na těchto stránkách:

http://www.teleko.cz/index.php/dab/aktualni-situace-v-cr

http://www.digitalradiodab.cz

https://www.cra.cz/dab-digitalni-rozhlas-budoucnosti

http://www.rozhlas.cz/digital/odigitalizaci/_zprava/1585034#dab

http://www.worlddab.org

 

Příklad hlášení pomocí TWR pro dálnici D1 – „Nákladní vozidlo jede v protisměru, hrozí čelní srážka!“

 Kliknutím na obrázek spustíte demo program. Jedním tahem myší označte spojitou oblast, pro kterou se má vysílat krizové hlášení. Pak klepněte na tlačítko Alert Announcement. Mapa se dá přibližovat a oddalovat kolečkem myši s centrováním okolo kurzoru.

 

 

TWS – Terrestrial Warning System

 

The Terrestrial Warning System (TWS) is prepared by the Czech company TELEKO digital, a.s. and the Norwegian company PANEDA.
The advantage of this system is the ability to quickly inform the radio listeners in the defined area about a crisis – a natural disaster, a security threat, an immediate threat to the health and lives of people, etc. in case of emergency. Quickly means within seconds. Using an electronic pen or mouse, the dispatcher at the control center for crisis events will mark a territory on the map to where a message would be broadcasted. He will press the emergency button and send the message (by voice or pre-prepared announcement). Pressing the emergency button will cause disconnecting all radio programmes and broadcasting the emergency message to all transmitters across all programmes in the marked area. It means that this message will be heard by all listeners who have turned on any radio receiver with DAB band in designated area. There is no need for a specially modified receiver or functions. This system can be deployed on all terrestrial radio transmitters using DAB system.

Radio system DAB (Digital Audio Broadcasting) is a European standard of digital terrestrial broadcasting, which is gradually replacing outdated analogue radio broadcasting. Desktop and portable receivers for DAB band are already available in shops. New cars with DAB radio can be also ordered. Older vehicles could be fitted with DAB car adapters.

More about DAB technology – http://www.worlddab.org/technology-rollout

Example of announcement using the TWR for highway D1 – „A truck going in the opposite direction, there is a threat of head-on collision!“

Click on the picture will start the demo programm. One drag the mouse to highlight a area for which to broadcast emergency messages. Then click Alert Announcement. Map can be zoomed in and out with the mouse wheel centeringaround the cursor.

 

Need to be solved:

 

National Radio Licence Administrator – will it be necessary to add the extra license terms?

Frequency Administrator – coordinating the distribution of TWS messages between the network operators, implementation of the obligation to accept TWS into the license terms. To evaluate the interference of other transmitters during broadcasting the TWS messages.

Ministry of Interior – establishing a control room of the service, connecting online to the Emergency and Crisis Management.

Network operators – the implementation of the TWS system to their networks and cooperation with the operator of TWS.

(Ministry of Interior) ? – funding of the establishing and maintenance of the entire service.

Parliament – the new legislation, if necessary. Who should initiate the establishment of TWS? The Government, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Interior?

The Government – confirmation of the analogue FM radio switch-off date and the transition to digital DAB platform, a.s.a.p.

Car industries – support DAB car receiver installations in cars as standard option.

Listeners – the receivers exchange for DAB-band.