Info pro akcionáře TELEKO digital, a.s.

Informace pro akcionáře společnosti TELEKO digital, a.s.

Jediný člen představenstva akciové společnosti TELEKO digital a.s. se sídlem Pod Hvězdárnou 453, 261 01 Příbram 2 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značnou B 12850 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 3.6.2024 v 18:00 hodin na adrese Pod Hvězdárnou 453, 261 01 Příbram 2, Česká republika.

Plánovaný program valné hromady:

1) Zahájeni

2) Volba orgánů valné hromady

3) Podání zprávy o hospodaření společnosti

4) Rozhodování o účetní závěrce, rozdělení zisku příp. rozhodnutí o úhradě ztráty

5) Ukončení valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat 3.6. 2024 od 17:30 do 18:00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Při prezenci se akcionáři společnosti vlastnící listinné akcie na majitele prokazují na valné hromadě předložením akcií. Akcionáři dále předloží platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Podklady k jednotlivým bodům jednání řádné valné hromady jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí.

Ing. Tomáš Řapek

Člen představenstva TELEKO digital, a.s.